Sunrise Variations

2018 12 12-15

1
2
3
4
5

Photographs by David Baar