Thin Ice

McIvor Lake, BC

2022 02 23

1
2

Photographs by David Baar