Eagle Pair

McIvor Lake, BC

2020 02 16

1
2
3
4
5
6
7
8

Photographs by David Baar