Kepler, a Dog

Spanish Banks 2011 04 24

Photographs by David Baar