Kepler, a Dog

Spanish Banks 2011 04 24

1
2
Photographs by David Baar