Heron

Spanish Banks 2010 04 03

Photographs by David Baar