Heron

Spanish Banks 2010 04 03

1
2
3
4
5
6
Photographs by David Baar