The Four Lakes Trail

Squamish, BC 2010 12 17

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
Photographs by David Baar