Eaglet!

Spanish Banks 2010 05 16

1
2
3
4
5
6
7
8
Photographs by David Baar