Nesting Eagles at Spanish Banks

Spanish Banks 2010 05 13

1
2
3
4
5
6
7
Photographs by David Baar